JUDr. Antonín Ondrák
Advokát

 

Se sídlem: Brandlova 261/3, 500 03  Hradec Králové

Zapsán u České advokátní komory v Praze, číslo osvědčení 1946

Telefon: +420 602 822 393

e-mail: a.ondrak@centrum.cz

ID datové schránky: wkggqmc

Zaměření: Poskytuji právní služby zejména v oblasti práva obchodního, občanského hmotného a procesního, správního hmotného a procesního, pracovního, rodinného, ústavního, mezinárodního obchodního, práva obcí a práva insolvenčního. Nezastupuji jako obhájce ve věcech trestních. Poskytuji komplexní právní služby svým klientům ve všech oblastech práva. V praxi to znamená poradenskou právní činnost, sepisování smluv, různých podání na státní orgány (soudy, správní orgány, finanční úřady, katastrální úřady, pozemkové úřady apod.), právní expertízy k určitým skutkovým záležitostem, zastupování klientů jako žalobců nebo žalovaných na soudech, jako účastníků řízení v jiných řízeních až do skončení řízení, včetně podávání odvolání, případně mimořádných opravných prostředků a ústavních stížností. Vymáhám pohledávky cestou soudních exekucí, případně s využitím soudních exekutorů. Zastupuji v insolvenčních řízeních. Provádím převody nemovitostí (koupě - prodeje, nájmy, věcná břemena apod.) Zastupuji klienty na celém území České republiky.

Profil: Absolvoval jsem studia na Právnické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně v roce 1980 (dnešní Masarykova univerzita v Brně). Narozen jsem v roce 1957 ve Znojmě. Narukoval jsem na jednoroční základní vojenskou službu a zpočátku jsem pracoval v soudnictví. Potom jsem pracoval jako podnikový právník v podnicích obchodního a stavebního charakteru. Rok jsem působil jako komerční právník a od roku 1992 jako advokát. Přijatým věcem k vyřízení se maximálně věnuji. Spolupracuji s jinými advokáty v ČR i v zahraničí. Dále spolupracuji při vyřizování věcí se soudními znalci, soudními překladateli a tlumočníky, daňovými poradci apod.

Palmare (odměna): Vychází z vyhl. č. 177/1996 Sb. v pozdějším znění, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Odměna je sjednávána zpravidla dohodou s klientem. Může být smluvní nebo mimosmluvní. Smluvní odměna je sjednávána jako časová (hodinová) ve výši v zásadě 2000,- Kč za započatou hodinu. Tato odměna může být podle náročnosti a délky trvání právní služby snížena nebo zvýšena, vždy za podmínek předchozí dohody s klientem. Smluvní odměna může být sjednána také jako paušální (za vyřízení věci) nebo jako podílová (z hodnoty věci). Výše mimosmluvní odměny je podle advokátního tarifu sjednána za počet provedených úkonů a podle tarifní hodnoty věci, tj. výše peněžitého plnění nebo ceny věci nebo práva a jeho příslušenství v době započetí úkonu právní služby. Mimosmluvní odměny jsou sjednávány zpravidla při zastoupení v soudních řízeních. Pokud nedojde k dohodě o odměně s klientem a advokát přesto práci přijme, pak náleží advokátovi mimosmluvní výše odměny vypočtená podle advokátního tarifu.

K odměně se připočítává náhrada za hotové výdaje advokáta specifikované v zákoně o advokacii, dohodnutá s klientem za skutečně vynaložené výdaje, nebo se dohodne přiměřená paušální náhrada hotových výdajů advokáta. Účtuji též skutečné cestovní výdaje (jízdné, stravné, nocležné, apod. podle zákona o cestovních náhradách). Nejsem plátce DPH, tj. k odměně nepřipočítávám aktuální výši DPH.

Advokát může po dohodě s klientem požadovat zálohu své odměny a hotových výdajů.

Splatnost odměny je ihned po vyřízení věci, resp. v dohodnuté lhůtě splatnosti zpravidla do 7 až 10 dnů po vyřízení věci na základě daňového dokladu - faktury. Platí se hotově nebo bezhotovostně.

Ukončení smlouvy o právní pomoci (mandátní smlouvy): Ukončena je zpravidla provedením práce. Dříve je možné smlouvu ukončit přednostně dohodou. Pokud nedojde k dohodě, tak výpovědí ze strany klienta nebo advokáta. Udělenou a přijatou plnou moc je možné klientem odvolat nebo advokátem vypovědět. Pro tato ukončení smlouvy a platnosti plné moci platí občanský zákoník a zákon o advokacii, pokud nebude dohodnuto s klientem v rámci těchto zákonů jinak. Odměna advokáta je vyúčtována ke dni ukončení smlouvy.

Řešení spotřebitelských sporů: Pokud nedojde k dohodě klienta s advokátem, rozhodne spotřebitelský spor v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů orgán k tomu příslušný. Orgán věcně příslušný k mimosoudnímu řešení těchto spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora, která byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Kontakt: E-mailem, telefonicky či osobně. Prosím předem objednat. Pokud věc přijmu, dohodneme se předem na mém palmare a zapůjčení všech potřebných dokladů k vyřízení věci.